Foreningens vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1
Vedtægt for Kunstnergruppen Frederiksdal.
Stk. 2
Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er med udgangspunkt i male- og tegneaktiviteter i fællesskab at dygtiggøre medlemmerne gennem gensidig inspiration og samtale. Foreningen kan engagere personer, der gennem instruktion, inspiration eller konstruktiv kritik kan fremme foreningens formål.

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Foreningen er pt. ikke medlem af organisationer m.v.
  
§ 4 Medlemskreds og kontingent
Stk. 1
Som medlem i Kunstnergruppen Frederiksdal kan enhver, som ønsker at deltage aktivt med kreative arbejder, optages.
Stk. 2
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Stk. 3
Udmeldelse kan ske med mindst 2 måneders varsel til den 31. december.
Eksklusion kan ske ved manglende betaling.
Restance kan ikke accepteres.
 
§ 5 Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. mail.
Stk. 2
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3
Alle fuldgyldige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
> Valg af dirigent.
> Valg af stemmetællere
> Bestyrelsens/formandens beretning
> Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt næste års budget
> Fastlæggelse af kontingent
> Indkomne forslag
> Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3
> Valg af en bestyrelsessuppleant
> Valg af revisor og revisorsuppleant
> Eventuel nedsættelse af udvalg
> Eventuelt
Stk. 5
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 6
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.
Stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling kan til hver en tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden en måned, når mindst  60 % af medlemmerne stiller krav herom.
 
 
§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2
Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år.
Stk. 3
Næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Stk. 4
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Stk. 7
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. 
 
§ 7 Regnskab og revision
Stk. 1
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2
Den kontante beholdning må maksimalt udgøre kr. 2.000.
Stk. 3
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 4
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingent. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 8 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formand og/eller kasserer.

§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 10 Opløsning
Stk. 1
Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.
Stk. 2
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål: SOS Børnebyerne.
Sidst opdateret 01.11.2018; Kunstnergruppen Frederiksdal | CVR: 35269460  | kunstnergruppenfrederiksdal@gmail.com